Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Az Afford Fordító- és Tolmácsiroda 2004 óta nyújt kiváló minőségű fordítás- és tolmácsszolgáltatást kedvező áron üzleti, műszaki, orvosi és magáncélokra vállalatoknak, szervezeteknek, nemzetközi nyelvi szolgáltatóknak és magánszemélyeknek. A kiváló ár-érték arány mellett az irodát tapasztalt szakfordítók és tolmácsok, fejlett fordítást támogató technikai háttér és ügyfélközpontúság jellemzi.

1. Megbízás tárgya

1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján az alábbi szolgáltatások nyújtását végzi el a Megbízó által Megbízott részére elektronikus úton (e-mail) megküldött, illetve nyomtatott formátumú forrásnyelvi szövegen (a továbbiakban forrásanyag), a meghatározott időre, a Megbízó által megjelölt célnyelvre:

a) a forrásnyelvi szöveg fordító szakember által történő lefordítása a kívánt célnyelvre (a továbbiakban: fordítás);

b) a forrásnyelvi szöveg fordító szakember által történő lefordítása a kívánt célnyelvre, valamint annak független szakember általi lektorálása (a továbbiakban: fordítás lektorálással);

c) a már célnyelvre lefordított szöveg ellenőrzése és javítása (a továbbiakban: egynyelvű lektorálás);

d) a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő ellenőrzése és javítása (a továbbiakban kétnyelvű lektorálás);

e) a forrásnyelvi szöveg célnyelvre történő fordítása lektorálással és szuperlektorálással (a továbbiakban nyomdakész fordítás).

Jelen általános szerződési feltételek meghatározzák a Megbízó és a Megbízott között tolmácsolási feladat (a továbbiakban tolmácsolás) elvégzésére létrejött megbízási jogviszony részletszabályait is.

1.2 A Megbízó tudomással bír arról, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet, így arra Megbízott nem jogosult. A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot maximális gondossággal látja el.


2. Megrendelés

2.1 A Megbízó megrendelését írásban köteles megküldeni a Megbízott részére. A megbízásban a Megbízó köteles pontosan megjelölni, hogy a Megbízott 1. pont szerinti szolgáltatásai közül melyik szolgáltatás(oka)t rendeli meg. A megrendelés adásával egyidejűleg a Megbízó köteles tájékoztatni a Megbízottat a megrendelése felhasználása jellegét, ezen közlés hiányában a Megbízott a felhasználás természetével, céljával összefüggő esetleges károkért felelősséggel nem tartozik. A szolgáltatásra irányuló szerződés a Megbízó visszaigazolásával, a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre. A Megbízott a visszaigazolást megelőzően az adott feladatra árajánlatot küld a Megbízónak, amely esetben az árajánlatot követően a szerződés létrejöttéhez a Megbízó részéről az árajánlat írásos elfogadása szükséges. Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a megrendeléssel kapcsolatos elektronikus leveleket kizárólag az afford@afford.hu címen fogad a Megbízott.

A Megbízott által elektronikusan küldött visszaigazolás tartalmazza a megbízás tárgyát képező szöveg terjedelmét, a fordítási díjat, valamint a teljesítés határidejét. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottal a megbízási szerződés a visszaigazolás szerinti áron jön létre.

2.2 Megbízó saját szervezetén belül a megrendelési jogosultságot maga határozza meg, és maga ellenőrzi. A Megbízott a Megrendelések során a Megbízó részéről eljáró személy jogosultságát nem vizsgálja. Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a szolgáltatást megrendelő személy hatáskörtúllépésére vagy annak hiányára a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében.

2.3 Többszöri megrendelés esetén Megbízó érvényes Megrendelésének további feltétele, hogy megrendelései alapján kiszámlázott díjakat maradéktalanul megfizesse, a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen tartozása ne álljon fenn.

2.4 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) MT rendelet szerinti szakfordítást csak külön megrendelése alapján végez. Szintén külön megrendelésre gondoskodik a hivatkozott jogszabály szerint tolmácsigazolvánnyal rendelkező tolmács biztosításáról.

2.5 Megbízó tudomásul veszi, hogy az árajánlat jóváhagyásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó megjelölésének felhasználásával referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon.


3. Vállalási határidők

3.1 Fordítás és lektorálás esetén:

A Megbízott a megrendeléseket az alábbi határidőkre teljesíti:

a) normál határidő: 2500 szó /munkanap

b) sürgősségi: 2500-5000 szó / munkanap

c) expressz: a hétvégi munka, illetőleg 5000 szó / munkanap felett.

A Megbízó a megbízás tárgyául szolgáló szöveget elektronikus úton juttatja el a Megbízott részére. A határidők számításánál, valamint az ár meghatározásánál a forrásanyag terjedelme az irányadó. Abban az esetben, ha Megbízó elektronikus formában nem tudja a szöveget Megbízott rendelkezésére bocsátani, a határidők, valamint ár meghatározása a célanyag terjedelmének alapulvételével történik. Ebben az esetben a célanyag terjedelmének meghatározásánál +/- 10%-os eltérést a felek még tűréshatáron belülinek tekintenek, amely nem eredményezi a megbízási díj automatikus módosítását.

3.2 Tolmácsolás esetén:

A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a tolmács távozásáig tart.

Félnapos díjat számít fel Megbízott: a tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén;

Egynapos díjat számít fel Megbízott: a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén;

Kiegészítő díjat számít fel Megbízott: a napi 8 órát meghaladó megkezdett óra után, a napidíjból számított óradíj 1,5-szerese.

Budapest közigazgatási határán kívüli munkavégzés esetén az elszámolás egysége 1 nap.


4. Fizetési feltételek

4.1 A Megbízott a visszaigazolt megrendelés hatályosulását megbízási díj előleg fizetéséhez kötheti. Ebben az esetben a Megbízott részszámlája alapján a Megbízó köteles az előleget a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül a Megbízott Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010501-01057350-00100006 számú bankszámlájára átutalni. A Megrendelés ebben az esetben - eltérően a 2. pontban foglaltaktól – az előleg összegének Megbízott számláján történő jóváírásával, illetőleg a visszavonhatatlan és megfelelő fedezettel bíró banki átutalási megbízásról szóló banki igazolás elektronikus úton történő megküldésével egyidejűleg tekintendő a Megbízott által elfogadottnak.

4.2 A Megbízó minden esetben az árajánlatban ismertetett díjat köteles fizetni Megbízottnak a megbízás teljesítéséért. Megbízó viseli az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit, amennyiben az – Megbízók külön igényére - nem elektronikus úton történik.

A tolmács megrendelésre vonatkozó tolmácsdíjakat minden esetben a Megbízott egyedi árajánlatatartalmazza. Budapest közigazgatási határán kívül eső tolmácsolás esetén az útiköltség a Megbízót terheli.

4.3 A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának keltét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással Megbízott Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010501-01057350-00100006 számú bankszámlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Megbízottnak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

4.4 Fordítás, lektorálás esetén amennyiben a Megbízó a megrendelés leadását követően eláll és az elállás oka nem hibás vagy késedelmes teljesítés, az alábbi térítési kötelezettség terheli Megbízót a Megbízott irányában:

  • a teljesítés megkezdése előtt a megbízás teljesítés érdekében a Megbízottnál felmerül igazolt költségek, valamint a forrásnyelven kalkulált fordítási díj 50%-a, a teljesítés céljából végzett előkészületi munka megtérítésére;
  • a teljesítés megkezdését követően az előzőekben körülhatárolt költségtérítés és átalánykártalanítás, valamint az elállás időpontjáig már elvégzett fordítási, lektorálási vagy tolmácsolási munka munkadíja.

4.5 Tolmácsolás esetén amennyiben a Megbízó a megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 3 munkanapon belül lemondja, a megállapított megbízási díj 100%-át, amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 5 munkanapon belül mondja le, a megállapított megbízási díj 50%-át köteles Megbízottnak megfizetni.


5. Késedelem a felek teljesítésében, hibás teljesítés, felelősség

5.1 A Megbízó a fordítandó szöveget e-mailen, faxon, futárral vagy személyesen juttathatja el a Megbízott részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során olvashatósági hiányosság léphet fel, ennek kockázatát viseli. A Megbízó köteles a fordítandó szöveget az általa választott módon a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére haladéktalanul megküldeni Megbízott részére. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés.

5.2 A Megbízott köteles a fordítandó szöveg, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag kézhezvételekor a Megbízót írásban e-mailben vagy más igazolható módon haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fordítandó / lektorálandó szöveg vagy felkészülési anyag késedelmes megküldése következtében a fordítási / lektorálási megbízás teljesítési határidejének túllépése várható vagy olvashatósági hiányossága miatt az ismételt megküldés szükséges.

A megállapodott határidőre történő teljesítést veszélyeztető késedelem esetén – amennyiben a felek közösen újabb végső határidőt nem állapítanak meg – Megbízó jogosult a megbízástól a Megbízottnak címzett, a Megbízottnak a várható késedelemről történő értesítésétől számított 1 órán belül e-mailben vagy más igazolható módon megküldött írásbeli nyilatkozatával elállni.
Az elállásra az ÁSZF 4.4. és 4.5. pontjai irányadóak.

Amennyiben a Megbízó elállással nem él, a felek kötelesek az új teljesítési határidőt meghatározni, amelyet a Megbízó köteles e-mailben Megbízottnak visszaigazolni. A Megrendelés a Megbízói visszaigazolással egyidejűleg elfogadottnak tekintendő.

Új teljesítési határidőben való megállapodás vagy a fordítandó / lektorálandó szöveg, felkészülési anyag olvasható formában történő eljuttatása hiányában - ha a Megbízó elállási nyilatkozatot sem tesz - a Megrendelés – a jelen pontban foglalt esetekben - hatálytalannak tekintendő.

5.3 A Megbízó szavatol azért, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel Megbízottat megbízni. Amennyiben harmadik személy a Megbízottal szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Megbízottat mentesíti. Amennyiben Megbízott ellen peres eljárás indul, a Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a perbe Megbízott kérésére, Megbízott oldalán belép, és mindenben Megbízott segítségére lesz.

5.4 Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. Megbízó a fordítás / lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított normál fordítás esetében 3 naptári napon belül, sürgősség vagy expressz határidő esetén 2 munkanapon belül, érvényesíthet Megbízottal szemben. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott a hiba, illetve hibák kijavítására normál fordítás esetében 3 naptári napon belül, sürgősség és expressz fordítás esetén 2 naptári napon belül. E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén a Megbízó a megbízástól elállhat, és a megbízási díj 50 %-nak megfizetésére köteles. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Megbízottal szemben kizárt. Hibás teljesítésre Megbízó csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat olyan fordítások esetén, amelyeknél szakfordítást / szaklektorálást nem kért.

Amennyiben a Megbízó a tolmácsoláshoz felkészülési anyagot nem ad vagy a felkészülési anyag mennyiségéhez mérten nem kellő időben adja át a Megbízottnak, ezen hiányosságból a tolmácsolás során felmerülő hibákért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.

5.5 Megbízott kizárólag a Megbízó egyedi megrendelésében rögzített és visszaigazolt szolgáltatást végzi el a Megbízó részére, és ezen szolgáltatás munkafolyamatai megfelelő minőségű, megállapodott határidőre történő teljesítéséért tartozik felelősséggel. A Megbízó a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Megbízottal szemben, amennyiben az 5.4 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. A Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de maximum 100.000 Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.


6. A Megbízott teljesítése

6.1 A Megbízott a megbízás teljesítése során harmadik személy közreműködését igénybe veheti. A teljesítési segéd tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha maga járt volna el.

6.2 A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás vagy egyéni eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Megbízott területi- és időbeli-, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői mű alhasználatba adására és átdolgozására is. A Megbízott, amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek minősülő fordítás szerzőjének, szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik. A Megbízott a Megbízó jogosultsága hiánya miatt keletkezett valamennyi kárát jogosult a Megbízóval szemben érvényesíteni.

6.3 A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást jó minőségben, amennyiben a megbízás célját, felhasználás jellegét (pl. nyomdai felhasználás) a Megbízó megadta, erre megfelelő módon köteles szolgáltatni. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem köteles, kivéve, ha a Megbízó a fordítandó / lektorálandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Megbízott rendelkezésére bocsátja a terminológiák fordítását is.

6.4 A Megbízott a Megbízó választása szerint papír alapon vagy elektronikusan teljesíti a megrendelést. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli küldése nem biztosítja a szöveg nem-megismerhetőségét és integritásának megőrzését. Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért Megbízott nem felel.

6.5 A Megbízott a Megbízó kérésének megfelelően a részére megküldött szövegeket a lefordított / lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti, vagy egy (1) év időtartamra megőrzi.

6.6 A Megbízott késedelmes teljesítése esetén Megbízó az expressz teljesítési határidő esetén 12 óra késedelem, sürgősségi teljesítési határidő esetén 1 munkanapi és normál teljesítési határidő esetén a szöveg terjedelméhez igazodóan 1 munkanap és 6000 szavanként további 1 munkanap késedelem elteltét követően a Megbízó megegyezés szerint csökkentett díjat fizet.


7. Hatály, felmondás

7.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a felek között fordításra, lektorálásra, tolmácsolásra létrejött megbízási jogviszonyra, rendelkezéseitől a felek írásban közös megegyezéssel eltérhetnek, amely esetben az ÁSZF érintett szabályai helyébe a felek megállapodása lép.


8. Egyéb rendelkezések

8.1 Felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott dokumentumok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, a Megbízott működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt, a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.

Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, így különösen tilos azt megbízás kereteit túllépve, attól eltérő célra felhasználni, illetéktelen harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg illetéktelen harmadik személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Nem minősül illetéktelen harmadik személynek a teljesítésbe bevont közreműködő személy.

Megbízott titoktartási kötelezettségének a megbízási jogviszony megszűnését követően is köteles eleget tenni.

Megbízott tudomással bír arról, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi kártérítési, versenyjogi és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

8.2 A Megbízó a Megbízott alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit (fordítók, lektorok, tolmácsok, DTP-sek, projektmenedzserek stb.) a Megbízott megkerülésével nem keresheti fel az ÁSZF tárgyi hatálya alá tartozó feladatok teljesítése, így különösen tolmácsolás, fordítás, lokalizáció, illetve ahhoz kötődő kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésének céljával. Ezen személyi kört munkavégzésre kizárólag az ÁSZF-ben szabályozott eljárási rend szerint veheti igénybe a Megbízó. A Megbízó ezen kötelezettsége megszegése esetén az egyéb károk megtérítése mellett köteles megfizetni a Megbízott részére azt az összeget, amelyet a Megbízó a Megbízott részére lett volna köteles megfizetni a Megbízottól történő megrendelés esetén.

8.3 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

8.4 Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, a nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandóak.

8.5 Jelen ÁSZF angol és magyar nyelven készült. Amennyiben az ÁSZF angol és magyar nyelvű változata között eltérés lenne, a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

8.6 Amennyiben a felek vita rendezésére a 8.3 pont alapján lefolytatott eljárás nem vezetett eredményre, a felek kikötik hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2018.

Ők is minket választottak

Az Abacus Medicine egy folyamatosan növekvő vállalkozás, melynek társadalmi célja, hogy kedvezőbb áron biztosítson életmentő gyógyszereket az embereknek. Célunk fenntartása érdekében csak minősített, megbízható beszállítókkal dolgozunk, és a hosszú távú partnerségekre törekszünk. Az Afforddal is már 5 éve tart az együttműködésünk, rendszeresen rendelünk tőlük fordítási munkákat.

Mivel kereskedelmi, hálózatépítő és tudásátadó tevékenységünk Európa-szerte egyre intenzívebb, ezért betegtájékoztatóinkat is már 16 különböző nyelvről (például portugál, holland és litván) fordíttatjuk német és angol nyelvre az Afford csapatával.

Célunk, hogy egy olyan fordítóirodával dolgozzunk együtt, akik konzekvensen jó minőséget tudnak nyújtani, figyelve a számunkra nagyon fontos gyógyszerészeti terminológia helyes használatára. Eddig még sosem okoztak csalódást nekünk!

Szente László

Regulatory Affairs Manager

ABACUS MEDICINE HUNGARY Kft.

Az espell évek óta az Afford segítségét veszi igénybe, amikor szűkösek a kapacitásaink. Ezt a céget a nagy nemzetközi fordítóirodák kiszolgálására tervezték, áraik is ehhez igazodnak. Megbízhatóak és segítőkészek, és ezzel a kombinációval ritkán találkoztam a kisebb fordítóirodák között. Az Affordnál pontosan tudják, mi mit szeretnénk, és mit akarunk elkerülni, emiatt imádnak az espell pm-jei velük dolgozni. Mind a mai napig – nagyjából száz megvalósult közös projekt után – egyetlen egyszer sem kellett bennük csalódni.

Bán Miklós, ügyvezető

espell

Wir blicken mittlerweile auf über zehn Jahre Zusammenarbeit mit Afford zurück, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Wir freuen uns auf das nächste Jahrzehnt mit Afford.

EnssnerZeitgeist Translations GmbH

Milyen fordításokat vállalunk?

  • Szoftver
  • Weboldalak
  • Mobilalkalmazások
  • Dokumentumok
  • Marketinganyagok
  • E-learning & Tréningek
  • Multimédia
  • Konzultáció

 

Ők is a megrendelőink